ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ալեքսանդր Շիրվանզադեն՝ «Մշակի» աշխատակից
Գրքույկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 48 էջ

ISBN 978-5-8084-2150-9

Գրքույկում հեղինակն ի մի է բերել անվանի գրող, հրապարակախոս Ալ. Շիրվանզադեի` «Մշակում» հրատարակած հոդվածները, որոնք առընչվում են 20-րդ դարասկզբի հայ մշակութային կյանքի մի շարք խնդիրների:

Academic Books | Arts