ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Բանավոր թարգմանության հմտությունների ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 50 էջ

ISBN 978-5-8084-2175-2

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի թարգմանչական բաժիններում «Բանավոր թարգմանություն» մասնագիտական դասընթաց վարող դասախոսական անձնակազմի համար և կարող է ծառայել որպես դասընթացի նախապատրաստման մեթոդական հիմք:

Ձեռնարկի նպատակն է՝ ներկայացնել բանավոր թարգմանության էությունը և առանձնահատկությունները, տվյալ մասնագիտական դասընթացի ուսուցման մեթոդները, սկզբունքները և մոտեցումները, ինչպես նաև առաջարկել բանավոր թարգմանության հմտությունների զարգացումը խթանող լսարանային և արտալսարանային առաջադրանքներ:

Textbooks |