ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Praktische deutsche Grammatik
2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2017, 230 էջ

ISBN 978-5-8084-2190-5

Սույն ձեռնարկը նախատեսված է ԲՈՒՀ-երում գերմաներեն ուսումնասիրող տարբեր կուրսերի ուսանողների համար: Այն ենթադրում է նաև գերմաներենի քերականության վերաբերյալ նախնական գիտելիքներ: Ձեռնարկը առավելապես գործնական ուղղվածություն ունի և հագեցած է հարուստ վարժական համակարգով, իսկ տեսական նյութը նախապես մատուցվում է համառոտ` սխեմաների տեսքով: Համապատասխան նյութի ամրապնդման նպատակով, յուրաքանչյուր թեմայից հետո տրվում են հարցեր: Ձեռնարկը կարող է օգտագործվել ինչպես լսարանային, այնպես էլ ինքնուրույն աշխատանքի ժամանակ:

Textbooks |