ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Text – Discourse – Knowledge (An Introductory Course in Textlinguistics)
Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 376 էջ

ISBN 978-5-8084-2204-9

Գիրքը նվիրված է լեզվական բարձրագույն միավորի՝ տեքստի առանձնահատկությունների տեսական լուսաբանմանը՝ տեքստ – դիսկուրս – գիտելիք թեմատիկ ծավալմամբ և ի մի է բերում միջգիտակարգային այս ոլորտին առնչվող հիմնական հարցադրումներն ու մոտեցումները: Այն նախատեսված է որպես դասագիրք մասնագիտական ֆակուլտետների մագիստրատուրայի բաժնի ուսանողների համար, ինչպես նաև կարող է օգտակար լինել տեքստի հետազոտությամբ զբաղվող մասնագետների համար:

Textbooks |