ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Երևանի պետական համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2010-2015)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 96 էջ

ISBN 978-5-8084-2201-8

Սույն ուսումնասիրության նպատակը ԵՊՀ գործունեության արդյունավետության գնահատումն է` գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշների (ԳԱՑ) լրակազմի օգնությամբ: Ներկայացված են ԵՊՀ գործուն եության հիմնական վեց ոլորտների ԳԱՑ-երը վերջին հինգ տարիների (2010 - 2015) համար: Դրանք վեր են հանում ԵՊՀ ձեռքբերումները և բարելավման կարիք ունեցող կողմերը համալսարանի հետագա գործունեությունն ավելի նպատակաուղղված և արդյունավետ կազմակերպելու, զարգացման ռազմավարությունն ուղղորդելու համար:

Հասցեագրվում է ԵՊՀ այն կառույցներին, որոնց գործունեությունն առնչվում է Համալսարանի և նրա ստորաբաժանումների կառավարմանը և պլանավորմանը:

Academic Books | Society