ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 132 էջ

ISBN 978-5-8084-2195-0

Այս ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենտային առաքման սպեկտրաչափության հիմունքները, մեթոդները և կիրառության ոլորտները քիմիական և կենսաբանական համակարգերի համար: Այն նախատեսված է քիմիայի և կենսաբանության ֆակուլտետների ուսանողների համար, օգտակար կարող է լինել նաև այս ոլորտներում գիտական հետաքրքրություն ունեցող և հետազոտական աշխատանք իրականացնող ասպիրանտների և գիտաշխատողների համար:

Textbooks |