ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Տեղեկատվական պատերազմներ և դիվանագիտություն
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 146 էջ

ISBN 978-5-8084-2214-8

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նպատակ ունի ուսանողներին ներկայացնելու «տեղեկատվական պատերազմներ և դիվանագիտություն» առարկան, ծանոթացնելու արդի միջազգային հարաբերություններում տեղեկատվական պատերազմների իրականացման միջոցներին: Ձեռնարկը հնարավորություն կընձեռի սովորելու՝ ինչպիսին են եղել տեղեկատվական գործողություններն անցյալում, ինչպես են ընթանում տեղեկատվական հակամարտությունները «տեղեկատվական հասարակության» ժամանակաշրջանում:

Դասընթացի շրջանակներում տեսական նյութին համապատասխան կիրականացվի նաև գործնական աշխատանք:

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է միջազգային հարաբերությունների և հումանիտար այլ ֆակուլտետների (ժուռնալիստիկա, սոցիոլոգիա) համար:

Textbooks |