ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Language and culture in academic context
Yerevan, YSU Publishing House, 2017, p. 264

ISBN 978-5-8084-2228-5

Դասագիրքը միտված է զարգացնելու ուսանողների գիտական խոսքի հմտությունները: Նախատեսված է «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն» բաժնի մագիստրատուրայում սովորող ուսանողների, ինչպես նաև անգլերենի լեզվամշակույթի տեսական և գործնական խնդիրներով զբաղվող մասնագետների համար:

Textbooks |