ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայոց լեզվի ուղեցույց. հնչյունաբանություն, բառագիտություն և քերականություն
Գիրք Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 222 էջ

ISBN 978-5-8084-2229-2

Ուղեցույցն ընդգրկում է արդի գրական հայերենի գրեթե բոլոր ոլորտներին վերաբերող գործնական նյութեր, բառացանկեր: Լեզվական իրողությունների ամփոփ բացատրությունները, որոշ նմուշներն ու օրինակները միտված են ուղեցույցից օգտվելը առավել դյուրին դարձնելուն:

Գիրքը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր գործածում են գրական հայերենը:

Textbooks |