ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունը և մեթոդաբանությունը
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 266 էջ

ISBN 978-5-8084-2231-5

Այս ուսումնական ձեռնարկում փորձ է արվում նկարագրելու XIX-XX դդ. արևմտյան գրականագիտության զարգացման ուղիները: Արևմտյան քննադատության պատմությունն այստեղ դիտարկվում է իբրև գիտական չորս հարացույցների՝ պոետիկայի, հերմենևտիկայի, ֆենոմենոլոգիայի և սոցիոլոգիայի երկխոսային բարդ
փոխհարաբերություն: Գիտական յուրաքանչյուր հարացույց ձեռնարկում ներկայացված է իբրև դպրոցների և հայեցակարգերի ամբողջություն, որոնք հենվում են տեքստի սկզբունքորեն նույնական տեսության և գեղարվեստական երևույթների հետ աշխատանքի այս կամ այն չափով նույնական մեթոդաբանության վրա:

Գիրքը հասցեագրված է բուհերի բանասիրական ֆակուլտետների ուսանողներին, ասպիրանտներին և դասախոսներին, ինչպես նաև գրաքննադատության խնդիրներով հետաքրքրվող անձանց:

Textbooks |