ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Կիսահաղորդչային միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա. տասնմեկերորդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 207 էջ

ISBN 978-5-8084-2197-4

Ժողովածուի մեջ զետեղված են 2017 թ. հունիսի 23-25-ը Երևանում անցկացված «Կիսահաղորդչային միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա» գիտաժողովում զեկուցված նյութերը: Աշխատանքները խմμավորված են ըստ հետևյալ բաժինների.
1. Ֆիզիկական երևույթները միկրո- և նանոկառուցվածքներում,
2. Գազային և կենսաքիմիական սենսորներ,
3. Նյութագիտություն և ճարտարագիտություն,
4. Ինտեգրալ սխեմաների մշակում և մոդելավորում:

Ժողովածուն տպագրության է պատրաստվել փորձագիտական և խմμագրական հանձնախմբի կողմից:

Academic Books | Society