ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ հետազոտական կենտրոն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 364 էջ

ISBN 978-5-8084-2243-8

Գիրքը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը: Պետական ֆինանսական համակարգի գործունեության համակողմանի քննարկման և տնտեսության պետական կարգավորման գործում դրա դերի գնահատման արդյունքում հեղինակի կողմից դիտարկվել են բյուջետային գործընթացի կատարելագործման ուղիները և դրա ինստիտուցիոնալ ու օրենսդրաիրավական ապահովվածության մեխանիզմները: Ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետությունում բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնական մոտեցումները և բյուջետային քաղաքականության զարգացման ուղղությունները:

Գիրքը նախատեսված է դասախոսների, ասպիրանտների, ուսանողների, ինչպես նաև պետական կառավարման մարմինների աշխատողների համար:

Academic Books | Economics and Finance