ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 466 էջ

ISBN 978-5-8084-2239-1

Գրքում քննարկված են գյուղական տարածքների ու տարաբնակեցման համալիր աշխարհագրական հետազոտության տեսամեթոդական հիմնահարցերը՝ կարևորելով լեռնային երկրներում նմանատիպ հարցերի ուսումնասիրման խնդիրները: Փաստական ու վիճակագրական հարուստ նյութի մշակման, վերլուծության և ընդհանրացման հիման վրա տրված է ՀՀ-ի, որպես լեռնային երկրի, գյուղական տարածքների ու տարաբնակեցման ձևավորման, շարժընթացի, ժամանակակից վիճակի, տարածաշրջանային առանձնահատկությունների, սոցիալ-տնտեսական զարգացման ժամանակակից հիմնախնդիրների վերլուծությունն ու գնահատականը:

Գիրքն օգտակար է աշխարհագետների, տնտեսագետների, ժողովրդագիրների, ազգագրագետների, քաղաքագետների, պատմաբանների, քարտեզագիրների, հասարակագետների, հայագիտության ոլորտի մասնագետների, ասպիրանտների, ուսուցիչների և ուսանողների համար: Այն արժեքավոր նյութեր է պարունակում ՀՀ-ի կառավարման համակարգի և տարածաշրջանային քաղաքականությամբ զբաղվող մասնագետների համար:

Academic Books | Society