ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Թվային մեթոդներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 462 էջ

ISBN 978-5-8084-2245-2

Դասագրքում տրված է հանրահաշվի, մաթեմատիկական անալիզի և դիֆերենցիալ հավասարումների խնդիրների լուծման թվային մեթոդների հիմունքների համակարգված շարադրանքը:

Նախատեսված է բուհերի ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական մասնագիտությունների ուսանողների և ասպիրանտների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև թվային հաշվարկների հետ առնչվող մասնագետներին

Textbooks |