ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Դիտարկումներ գրականության ճանապարհին
Գրականագիտական հոդվածներ, ուսումնասիրություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 346 էջ

ISBN 978-5-8084-2265-0

Ժողովածուն ներառում է հեղինակի՝ գլխավորապես վերջին հինգ տարիներին գրված և մամուլում հրատարակված գրականագիտական դիտարկումները: Հետաքրքրությունների շրջանակը հայ նոր ու նորագույն շրջանի հայաստանյան ու սփյուռքյան գրականությունն է:

Academic Books | Language and Linguistics