ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մարդկային կեցության այլակերպումները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 188 էջ

ISBN 978-5-8084-2270-4

Մենագրությունը մարդկային համակեցության էկզիստենցիալ, էթնոմշակութային և մարդաբանական այլատեսակությունների, կյանքի անդրանցական ու սահմանազանցական խռովքի, ինչպես նաև արդիականության համատեքստում հայ ժողովրդի համակեցության սոցիոմշակութային առանձնահատկությունների սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծության փորձ է:

Մենագրությունը հասցեագրվում է հասարակագետ մասնագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Academic Books | Philosophy