ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Երիտասարդների սպառողական վարքի բնութագրիչները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 84 էջ

ISBN 978-5-8084-2268-1

Գրքում վերլուծված են հայ երիտասարդների արժեքային կողմնորոշումները, սպառողական դրդապատճառները և սպառողական վարքի բնութագրիչները՝ սպառման ներկայիս ակտիվ գործընթացների համատեքստում: Ներկայացված վերլուծությունը և ուսումնասիրության արդյունքները կհետաքրքրեն հոգեբաններին, տնտեսագետներին, մարքետոլոգներին, սոցիոլոգներին և երիտասարդության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող կառույցներին ու երիտասարդական ռազմավարություններ մշակողներին:

Academic Books | Psychology