ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 244 էջ

ISBN 978-5-8084-2261-2

Ձեռնարկի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել փորձարարական կենսաքիմիայի կարևոր սկզբունքներին և մեթոդական հնարքներին։ Ձեռնարկում բերված են կարևորագույն միացությունների որակական և քանակական որոշման կենսաքիմիական հիմնական մեթոդները, դրանց տեսական հիմնավորումը: Լաբորատոր աշխատանքների մանրամասն նկարագրությունը հնարավորություն կտա ուսանողներին ընկալել առաջարկվող մեթոդի սկզբունքը, նպատակահարմարությունը, դրանք իրականացնել ինքնուրույն, առանց լրացուցիչ ցուցումների, մշակել հետազոտությունների արդյունքում ստացված տվյալները։

Ձեռնարկը նախատեսված է կենսաքիմիայի, կենսատեխնոլոգիայի, կենսաբանության, բժշկության, դեղագործության տարբեր մասնագիտությունների ուսանողների, ինչպես նաև կենսաքիմիայի հիմնահարցերով բոլոր հետաքրքրվողների համար:

Textbooks |