ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Բուլյան ֆունկցիաներ: Խնդիրների ժողովածու
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 80 էջ

ISBN 978-5-8084-2263-6

Խնդրագրքում ներկայացված է դիսկրետ մաթեմատիկայի հիմնական բաժիններից մեկի՝ բուլյան ֆունկցիաների տեսության վերաբերյալ խնդիրների բավական ընդգրկուն շրջանակ:

Textbooks |