ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Արխիվագիտություն
Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2018, 440 էջ

ISBN 978-5-8084-2271-1

Սույն դասագրքի հիմքում Երևանի պետական համալսարանի պատմության և Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետներում հեղինակի կարդացած դասախոսություններն են: Աշխատությունը «արխիվագիտություն» առարկայի շրջանակներում որպես դասագիրք կարող է ծառայել բարձրագույն ու միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների (քոլեջների) ուսանողների, ինչպես նաև որպես գործնական ձեռնարկ՝ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հիմնարկ-կազմակերպությունների գործավարական ծառայությունների և արխիվային աշխատողների համար:

Textbooks |