ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լազերային սառեցում և Բոզե-Այնշտայնյան կոնդենսատ
Դասախոսությունների ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 168 էջ

ISBN 978-5-8084-2275-9

Ձեռնարկը նախատեսված է «Ֆիզիկա» մասնագիտության բարձր կուրսերի ուսանողների համար: Այն ներկայացնում է օպտիկական ուժերի ու լազերային սառեցման տեսությունը և փորձարարական որոշ արդյունքներ, սառեցման արդյունքում ստացվող քվանտային մակրոսկոպիկ վիճակի՝ Բոզե-Այնշտայնյան կոնդենսատի ստատֆիզիկական և կոհերենտության հատկություններն ու հիմնական տեխնոլոգիական կիրառությունները:

Կարող է օգտակար լինել նաև ասպիրանտներին և երիտասարդ գիտաշխատողներին:

Textbooks |