ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 132 էջ

ISBN 978-5-8084-2279-7

Ձեռնարկում շարադրված է մաթեմատիկական անալիզի կիրառական ուղղություններից մեկը՝ մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների էքստրեմումների տեսությունը։ Ներկայացված են լոկալ (բացարձակ) և պայմանական
էքստրեմումների որոնման հիմնական մեթոդներն ու առանձնահատկությունները։ Բացի անհրաժեշտ տեսական նյութից ձեռնարկը պարունակում է 35 մանրամասն վերլուծված օրինակներ, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատանքի համար 60 վարժություններ իրենց պատասխաններով։ Ձեռնարկը նախատեսված է մաթեմատիկական, տնտեսագիտական և բնագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար։

Textbooks |