ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լեզվականն ու արտալեզվականը քաղաքական ելույթում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 194 էջ

ISBN 978-5-8084-2286-5

Սույն մենագրության նպատակն է պարզաμանել քաղաքական ելույթի` որպես լեզվական և արտալեզվական իրողությունների յուրօրինակ փոխներթափանցման առանձնահատկությունները: Փորձ է արվում ցույց տալու լեզվական նպատակային արտահայտության միջոցով որոշակի գաղափարների ու հասկացույթների` արժեքների, պատկերացումների, համոզմունքների, ինչպես նաև գործողությունների, վարքային ու կենսակերպային մոդելների մատուցման եղանակները, ընդ որում քաղաքական ելույթը դիտարկվում է որպես գործաμանական նպատակային` գործառական-ճանաչողական հաղորդակցություն:  Ուսումնասիրությունը միտված է նպաստ ելու լեզվաμանական-խոսքաμանական և քաղաքագիտական-հասարակագիտական հետազոտություններով զμաղվող մասնագետների, ուսանողների և, առհասարակ, խոսքի քաղաքական գործառությամμ հետաքրքրվող անձանց՝ քաղաքական խոսքի նկատմամμ գիտակցության μարձրացմանը: Այս ուսումնասիրության արդյունքները կարող են ընդգրկվել գործառական ոճագիտության, խոսույթի/տեքստի մեկնաμանության դասընթացներում, ինչպես նաև լեզվաμանների, քաղաքագետների ու դիվանագետների համար անգլերենի հատուկ դասընթացի ձևավորման հիմք դառնալ:

Academic Books | Language and Linguistics