ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հանրային (համայնքային) ծառայության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 172 էջ

ISBN 978-5-8084-2262-9

Ուսումնական ձեռնարկում լուսաբանվում են հանրային ծառայության համակարգի այնպիսի առանցքային հարցեր, ինչպիսիք են հանրային ծառայության հասկացությունը, պաշտոնների
դասակարգումը, հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայմանները, թափուր պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթի ընթացակարգերը և այլն։

Այն մշակվել է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի և հանրային կառավարման ամբիոնի կողմից ներկայացված կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է «Հանրային կառավարում» բաժնի, ինչպես նաև իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողների, ասպիրանտների և հանրային ծառայության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող հանրության համար:

Textbooks |