ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Բագրատունիների վրացական թագավորության ձեւավորման գործընթացը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 132 էջ

ISBN 978-5-8084-2306-0

Մենագրությունը նվիրված է Հայաստանի և Այսրկովկասի պատմության միջնա­դարյան շրջանի հենքային հիմնահարցերից մեկին՝ Բագրատունիների վրացական թագավորության ձևավորմանը:

Խնդրո առարկա պատմափուլը հայկական պատմագիտության մեջ առաջին անգամ ենթարկված է ամբողջական ու խորքային ուսումնասիրության, հստակեցված է դրա շուրջ 200-ամյա ընթացքի ժամանակագրությունը, լուսաբանված են բոլոր հիմնական իրադարձությունները:

Հասցեագրված է կովկասագետներին ու հայագետներին, ինչպես նաև միջնադա­րով հետաքրքրվող ընթերցողներին:

Academic Books | History