ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Պեպտիդներ, ֆերմենտներ
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ «Բնական միացությունների քիմիա» առարկայից: Կազմողներ՝ ասիստ. Ա. Ֆ. Մկրտչյան, ասիստ. Հ. Մ. Սիմոնյան: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 36 էջ

Ձեռնարկում մանրամասն քննարկվում է պեպտիդների ստացման եղանակաների փորձնական մասը, ինչպես նաև ֆերմենտների հատկությունների հիմնահարցերը։ Այս ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի, ինչպես նաև հանրապետության այլ բուհերի քիմիայի, կենսաքիմիայի և դեղագործական քիմիայի բաժինների ուսանողների հանար։ Ձեռնարկը նախատեսված է բակալավրիատի կուրսերի դասընթացների իրականացման համար:

Textbooks |