ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցեր
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 120 էջ

ISBN 978-5-8084-2247-6

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված է ԱԻ դասակարգումն ըստ ծագումնաբանության, տրված է Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ) հնարավոր դրսևորվող ԱԻ-ի հակիրճ բնութագիրը, խոցող գործոնները, նրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և մարդկանց վրա, ինչպես նաև, դիմակայման ուղիները, այդ թվում վարքագծի կանոնները տարաբնույթ ԱԻ-ում: Ուսումնական ձեռնարկում դիտարկվում են նաև ԱԻ և պատերազմի ժամանակ բնակչության պաշտպանությանն ուղղված հիմնահարցեր, ինչպիսիք են՝ բնակչության ազդարարումը, տարհանումը, պատսպարումը և պաշտպանությունը անհատական պաշտպանական միջոցներով: Ձեռնարկում մասնավորապես ներկայացված է ՔՊ համակարգը, գլխավոր խնդիրները, գործունեության սկզբունքները, իրավական ապահովման հիմքերը, ղեկավար կազմը, ՔՊ միջոցառումները: Տրված է հարձակման ժամանակակից սովորական միջոցների հակիրճ բնութագիրը, զանգվածային ոչնչացման զենքերի խոցող գործոնները և դրանցից պաշտպանվելու ձևերը, ինչպես նաև ահաբեկչությունը, որպես իրական սպառնալիք ազգային անվտանգությանը: Դիտարկված է ԱԻ-ում փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների նպատակները և իրականացման ձևերը: Ներկայացված է ԱԻ-ում բնակչության բարոյահոգեբանական հնարավոր խանգարումների դրսևորումները, խուճապը և դրանց հաղթահարման ձևերը:

Textbooks |