ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Միջուկային ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 206 էջ

ISBN 978-5-8080-2320-6

Ձեռնարկը պարունակում է տասներեք աշխատանք, որոնք հնարավորություն են տալիս ստանալու անհրաժեշտ գիտելիքներ միջուկային ֆիզիկայի և տիեզերական ճառագայթների ուսումնասիրության համար նախատեսված ժամանակակից փորձարարական մեթոդների վերաբերյալ:

Ձեռնարկը բաղկացած է 5 մասից, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է տվյալ բաժնի առաջադրանքները հասկանալու և կատարելու համար անհրաժեշտ տեսական տեղեկություններ: Յուրաքանչյուր լաբորատոր աշխատանքում բերված են օգտագործվող սարքավորման նկարագրությունը, ինչպես նաև փորձի կատարմանը և արդյունքների մշակմանը և ներկայացման ձևին վերաբերող ցուցումներ: Գրքում բերված աշխատանքներն ընդգրկում են դասընթացի գրեթե ամբողջ տեսական նյութը և ամրապնդում ու խորացնում ստացված գիտելիքները:

Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների, ինչպես նաև տեխնիկական բուհերի ուսանողների համար:

Textbooks |