ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Պայքար Բաքվի համար (1917 թ.- 1918 թ. ապրիլ)
Երևան ԵՊՀ հրատ., 2018, 224 էջ + 8 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8080-2323-7

Մենագրության մեջ սկզբնաղբյուրների լայն հենքի վրա և Անդրկովկասի 1917 թ. հետհոկտեմբերյան քաղաքական իրադարձությունների համատեքստում լուսաբանվում է 1918 թ. Բաքվի մարտյան գոյապայքարի և հարակից հիմնահարցերի պատմությունը: Աշխատությունը նախատեսվում է պատմաբանների, քաղաքագետ-միջայնազգագետների, քաղաքական գործիչների, մանկավարժների, ուսանողների և ընթերցող լայն հասարակայնության համար:

Academic Books | History