ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Պահլավական ուսումնասիրություններ
Մենագրություն Զրադաշտի կրոնի և միջին պարսկական գրականության վերաբերյալ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 324 էջ

ISBN 978-5-8084-2338-1

Սույն գրքի նպատակն է ընթերցողին ծանոթացնել դարերով հայերի հարևան հանդիսացող Իրանի մինչիսլամական կրոնին՝ զրադաշտականությանը: Շեշտը դրվում է դասական զրադաշտականության և դրա գրականության վրա, որոնք իրենց այսօրյա տեսքը ձեռք են բերել մ. թ. Թ դարում:

Աշխատությունը բաղկացած է երեք մասից, որոնցից առաջինի մեջ ներածության տեսքով խոսվում է զրադաշտական կրոնի և պահլավական գրականության մասին: Երկրորդում ներկայացված են հատվածներ դասական զրադաշտական կրոնական գրականությունից աշխարհի արարչության, Զրադաշտի կյանքի, աշխարհի ավարտի և այլնի մասին: Երրորդ հատվածում տրված են պահլավական գրականության երեք հայտնի նմուշներ՝ բնագրից ամբողջական թարգմանությամբ և ծանոթագրություններով հանդերձ:

Գիրքը նախատեսված է կրոնագիտությամբ, պատմությամբ, իրանագիտությամբ, հայագիտությամբ և հումանիտար այլ ոլորտներով հետաքրքրվող անձանց, ինչպես նաև ընթերցողների լայն շրջանակի համար:

Academic Books | History