ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մոլեկուլային կենսաբանության հատուկ գլուխներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 260 էջ

ISBN 978-5-8084-2337-4

Ձեռնարկում ամփոփ ներկայացված են մոլեկուլային կենսաբանության հիմնական բաժինները, որոնք արտացոլում են արդի գիտական փաստերը և տեսությունները: Հատուկ ուշադրության են արժանացել մոլեկուլային կենսաբանության ոլորտում արված այն բացահայտումները, որոնք ունեն կիրառական նշանակություն դատափորձագիտության և բժշկագիտության ոլորտներում: ՙՄոլեկուլային կենսաբանության հատուկ գլուխներ՚ ուսումնական ձեռնարկը նախատեսվում է կենսաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատի բաժնի ուսանողների համար:

Textbooks |