ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
«Երկրի ֆիզիկա» առարկայի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 52 էջ

ISBN 978-5-8084-2346-6

Մեթոդական ցուցումը բաղկացած է 9 գործնական և լաբորատոր աշխատանքներից, որոնք նվիրված են երկրաֆիզիկական դաշտերի (գրավիտացիոն, մագնիսական, ռադիոակտիվ, ջերմային, էլեկտրամագնիսական, սեյսմիկ) միջոցով որոշ երկրաբանական հարցերի լուծման կիրառական առանձնահատկություններին: Տվյալ աշխատանքի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել «Երկրի ֆիզիկա» առարկայի տեսական կուրսի ընթացքում ներկայացված վերոհիշյալ դաշտերի գործնական կիրառմանը:

Սույն ձեռնարկը նախատեսված է «Երկրաբանություն» մասնագիտացմամբ ուսանողների համար:

Textbooks |