ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Միջուկային փոխազդեցություններ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 142 էջ

ISBN 978-5-8084-2351-0

Դասագիրքը նվիրված է միջուկային փոխակերպումների պրոցեսների օրինաչափություններին և դրանք նկարագրող տեսական մոդելներին: Այն ընդգրկում է նաև աստղերում տեղի ունեցող ջերմամիջուկային պրոցեսների նկարագրությունը:

Նախատեսված է ինչպես համապատասխան ուղղությամբ մասնագիտացող բուհերի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների, այնպես էլ նրանց համար, ովքեր ցանկանում են խորացնել միջուկային ռեակցիաների վերաբերյալ իրենց գիտելիքները:

Textbooks |