ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մոլեկուլների կառուցվածքը և հատկությունները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 222 էջ

ISBN 978-5-8084-2349-7

Ձեռնարկում հիմնականում շարադրված են մոլեկուլների կառուցվածքի և հատկությունների վերաբերյալ այն հարցերը, որոնք նախատեսված են ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» մասնագիտացման ավանդական ծրագրերում: Նախատեսված է ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի բակալավրիատի ուսանողների համար: 

Ձեռնարկի կառուցվածքը թույլ է տալիս այն օգտագործել նաև համալսարանի այլ բնագիտական ֆակուլտետներում, մասնավորապես կենսաբանության, քիմիայի և դեղագործության ֆակուլտետներում, ինչպես նաև հանրապետության այն բուհերում, որտեղ դասավանդվում է տվյալ դասընթացը:

Textbooks |