ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Պարսկերեն հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի թարգմանության հիմունքներ
Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2019, 264 էջ

ISBN 978-5-8084-2354-1

Դասագիրքը նախատեսված է ԵՊՀ արևելագիտության և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետների, ինչպես նաև ուսումնական այլ հաստատություններում և գիտական կենտրոններում պարսկերենի հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի դասավանդմամբ և ուսումնասիրությամբ զբաղվող արևելագետների, քաղաքագետների, դիվանագետների, լրագրողների և պարսկերենով հետաքրքրված մասնագետների լայն շրջանակների համար: Երկու մասից և յոթ ենթաբաժնից բաղկացած դասագրքում ներկայացված են պարսկերենի հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական ոլորտներին առնչվող տեքստային ու բառապաշարային հիմնական կորպուսները, բառաքերականական կառույցները, դարձվածաբանական միավորները և ուսումնական անհրաժեշտ այլ նյութեր:

Textbooks |