ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն. Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 164 էջ

ISBN 978-5-8084-2373-2

Ձեռնարկն էլեկտրականության և մագնիսականության բոլոր հիմնական բաժինների, ներառյալ կիսահաղորդչային էլեմենտների, ուսումնասիրության լաբորատոր աշխատանքների ուղեցույց է: Յուրաքանչյուր աշխատանքի համար շարադրված է հակիրճ տեսական մաս, լաբորատոր չափումների կատարման կարգ, բերված են ինքնաստուգման հարցեր:

Նախատեսված է Երևանի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար: Կարող է օգտագործվել նաև այլ բուհերում:

Textbooks |