ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Deepdive into Mathematics
Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 328 էջ

ISBN 978-5-8084-2376-3

Դասագիրքը նախատեսված է բուհերի Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի ուսանողների, ինչպես նաև ճշգրիտ գիտություններով զբաղվող մասնագետների համար:

Textbooks |