ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ձեռնարկատիրությունը սերվիսում
Ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 60 էջ

ISBN 987-5-8084-2420-3

Ուսումնամեթոդական ուղեցույցում ներկայացված են «Ձեռնարկատիրությունը սերվիսում» դասընթացի բովանդակությունն ու կառուցվածքը, դասընթացի շրջանակներում կիրառվող մեթոդաբանությունն ու գործնական պարապմունքների կազմակերպման մոտեցումները՝ առաջադրանքների համապատասխան օրինակներով:

Ուսումնամեթոդական ուղեցույցը կարող է օգտակար լինել «Ձեռնարկատիրությունը սերվիսում» դասընթացի դասավանդմամբ զբաղվող դասախոսների համար՝ դասընթացի ծրագրի կազմման և գործնական
պարապմունքների կազմակերպման նպատակով, ինչպես նաև՝ դասընթացն ուսումնասիրող ուսանողների համար:

Textbooks |