ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լեզու, լեզուներ և ժողովուրդներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 122 էջ

ISBN 987-5-8084-2416-6

Սույն մենագրությունը նվիրված է ընդհանրապես մարդկային լեզվի, ինչպես նաև աշխարհի առանձին լեզուների և դրանցով խոսող ժողովուրդների ծագման ու զարգացման խնդիրներին` ըստ գիտության նորագույն տվյալների:

Ընդ որում, լեզվի էությանն ու գործառույթին առնչվող հարցերը քննարկվում են առավելապես վերջին տասնամյակներում առաջ քաշված վարկածների ու տեսությունների հաշվառմամբ: Առաջին անգամ փորձ է արվում հնարավորինս հանրամատչելի ձևով, զերծ մնալով խրթին գիտականությունից, ներկայացնելու նշված խնդիրների վերաբերյալ լեզվաբանության, հնագիտության, կենսաբանության, հոգեբանության, մշակութաբանության և հարակից այլ գիտակարգերի կողմից առաջ քաշված տեսակետներն ու դրույթները: Աշխատությունում առանձին անդրադարձ է կատարվում նաև հայերի և հայերենի ծագման ու զարգացման խնդիրներին:

Academic Books | Language and Linguistics