ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ

ISBN 987-5-8084-2419-7

Սույն աշխատությունը հասցեագրված է հայկական բանասիրական ֆակուլտետների ուսանողության, ինչպես նաև հայերենի հիմնախնդիրներով զբաղվող անձանց համար և նպատակ ունի նպաստելու միջին հայերենի տեսական դասընթացի նպատակասլաց և արդյունավետ անցկացմանը: Գրքի քրեստոմատիան ընդգրկում է միջին հայերենի զարգացման ընթացքն արտացոլող զանազան ստեղծագործություններից արձակ և չափածո հատվածներ: Տրված նմուշները գաղափար են տալիս միջին հայերենով ստեղծված գրականության ձևաբանական ու բառապաշարային առանձնահատկությունների և միմյանց հետ ունեցած ընդհանրությունների ու տարբերությունների մասին:

Academic Books | Language and Linguistics