ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 234 էջ

ISBN 987-5-8084-2417-3

Խնդիրների ժողովածուն, որը կազմվել է Երևանի պետական համալսարանի «Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների» ամբիոնի աշխատակիցների ջանքերով, ներառում է երկար տարիների ընթացքում Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի «ԷՀՄ և ծրագրավորում» առարկայի դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների դասավանդման ժամանակ օգտագործված բազմաթիվ ու բազմաբնույթ խնդիրներ, վարժություններ, թեստեր: Դրանք բաշխված են ըստ թեմաների, որոնցից յուրաքանչյուրը սկսվում է թեմայի համառոտ տեսական նկարագրությամբ և որոշ առաջադրանքների լուծումներով ու դրանց վերաբերյալ մեթոդական ցուցումներով:

Խնդիրների ժողովածուն նախատեսված է ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետների, ինչպես նաև այլ բուհերի այն ֆակուլտետների ուսանողների համար, ովքեր ուսումնասիրում են C++ ծրագրավորման լեզուն (ինչպես նաև այլ ծրագրավորման լեզուներ):

Textbooks |