ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերի իրավաբանական բնույթը և որակական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 194 էջ

ISBN 978-5-8084-2427-2

Մենագրությունում ՀՀ և այլ երկրների քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության, ՄԻԵԴ վճիռների, Սահմանադրական դատարանի, Վճռաբեկ դատարանի որոշումների, դատական պրակտիկայի նյութերի և դատական վիճակագրության տվյալների, ինչպես նաև տեսական աղբյուրների ուսումնասիրության հիման վրա վերլուծվել և լուսաբանվել են առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների դատական ակտերի ինստիտուտը, ՀՀ նոր ՔԴՕ-ի ընդունմամբ գործող դատավարական օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունները, վեր են հանվել ներկայումս գործող իրավակարգավորման թերություններն ու բացթողումները, կատարվել են ինստիտուտի հետագա զարգացմանն ուղղված առաջարկություններ։

Աշխատությունը կարող է օգտակար լինել իրավաբանական բուհերի, դպրոցների և ֆակուլտետների ուսանողների, մագիստրանտների, ասպիրանտների, դասախոսների, փաստաբանների, դատական մարմինների աշխատողների, ինչպես նաև դատական ակտերի հիմնախնդրով հետաքրքրվող այլ անձանց համար։

Academic Books | Law