ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Պարզեցված ընթացակարգերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում (գիտագործնական մեկնաբանություն)
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2019, 81 էջ

ISBN 978-5-8084-2439-5

Մենագրությունում ՀՀ և այլ երկրների քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության, ինչպես նաև տեսական աղբյուրների և եվրոպական լավագույն փորձի ուսումնասիրության հիման վրա վերլուծվել են ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում կիրառվող պարզեցված ընթացակարգերը։

Սույն հրատարակությունը կարող է օգտակար լինել իրավաբանական բուհերիև ֆակուլտետների ուսանողների, մագիստրանտների, ասպիրանտների, դասախոսների, փաստաբանների, դատավորների և դատական ծառայողների, ինչպես նաև քաղաքացիական դատավարության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող այլ անձանց համար։

Academic Books | Law