ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ
Հանրապետական գիտաժողով, 18 դեկտեմբերի 2019 թ. (հոդվածների ժողովածու), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2020, 194 էջ

ISBN 978-5-8084-2447-0

Ժողովածուն ամփոփում է «Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ» գիտական թեմայի ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված գիտաժողովի նյութերը:

Նախատեսված է մասնագետների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են արդի հայերենի բառային կազմի զարգացման ու կանոնարկման հիմնախնդիրներով:

Academic Books | Language and Linguistics