ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ստեփաննոս Երեց Տերտերյանի (Հազարջրիբեցու) «Պատմագիրքը» («Հանգիտագիրքը»)` որպես սկզբնաղբյուր XVII-XVIII դարերի Իրանի և իրանահայության պատմության
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 124 էջ

ISBN 978-5-8084-2430-2

Ընթերցողին է ներկայացվում ուշ միջնադարի պատմիչ Ստեփաննոս Երեցի երկը, որը Իրանի պատմության ուսումնասիրության համար բացառիկ կարևոր սկզբնաղբյուր է: Այն հասցեագրված է պատմաբաններին, արևելագետներին, հայ և իրանական ժողովրդների պատմությամբ հետաքրքրվողներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Academic Books | History