ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Արդի հայերենի բառապաշարը: Զարգացման միտումներ: Հիմնախնդիրներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 174 էջ

ISBN 978-5-8084-2455-5

Գիրքն ամփոփում է «Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ» գիտական թեմայի ծրագրի շրջանակներում կատարված հետազոտական աշխատանքի հիմնական արդյունքները:

Նախատեսված է մասնագետների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են արդի հայերենի բառային կազմի զարգացման ու կանոնարկման խնդիրներով:

Textbooks |