ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մանրէների կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա. լաբորատոր աշխատանքներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 130 էջ

ISBN 978-5-8084-2484-5

Մանրէների կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հիմնականում ընդգրկում է մանրէներում տարբեր ֆերմենտների ակտիվության, ինչպես նաև խմորման ընթացքում տարբեր ելանյութերի ու համապատասխանաբար ածխածնի հավասարակշռության որոշման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Ձեռնարկում ներկայացված են լաբորատորիայում կենսաանվտանգության կանոնները, լաբորատոր սարքերով աշխատելու սկզբունքները, ֆակուլտատիվ անաերոբ և խիստ անաերոբ մանրէների աճման ֆիզիկաքիմիական պարամետրերի որոշումը, տարբեր նյութերի (շաքարներ, սպիրտներ, օրգանական թթուներ և գազեր) որոշումը քրոմատագրական մեթոդներով, սպիտակուցների ժել էլեկտրաֆորեզը, օրգանական թափոնների նախամշակման և մանրէների միջոցով նպատակային նյութերի ստացման եղանակները։

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի` կենսաբանական և հարակից մասնագիտություններով մասնագիտացող ուսանողների, մագիստրանտների և ասպիրանտների համար:

Textbooks |