ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայագիտության զուգահեռականներում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 340 էջ

ISBN 978-5-8084-2496-8

Գրքում զետեղված են հեղինակի՝ տարբեր տարիների հրատարակած հոդվածները։ Դրանք, քիչ բացառություններով, տպագրվել են գիտական հանդեսներում։ Նվիրված են հայագիտության զուգահեռականներում հայտնված ամենատարբեր իրողությունների՝ գրական հայերենի շրջանաբաժանում, ժամանակակից արևելահայերենի նորմավորում և արևմտահայերենի պահպանում ու մշակում, գրական և լեզվաբանական գործերի գնահատություն և այլն։ Բոլոր այս իրողությունների քննարկումները ունեն ընդգրկումի և դիտարկումների որոշակի տեսանկյուն և շրջանակ, որոնք ժողովածուին տալիս են մենագրական աշխատանքի բնույթ ու բովանդակություն։

Նախատեսված է մասնագետների և ընթերցող լայն շրջանակների համար։

Academic Books | Language and Linguistics