ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Անձի դիսպոզիցիոնալ գծեր և սոցիալ-մշակութային կողմնորոշումներ. հոգեչափողական գործիքների տեղայնացում
Գիտամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 128 էջ

ISBN 978-5-8084-2489-0

Ձեռնարկում ներկայացված են անձի դիսպոզիցիոնալ գծերի և սոցիալ-մշակութային կողմնորոշումների ուսումնասիրման էմպիրիկ մոդելները, դրանց հիման վրա ստեղծված հարցարանները, ինչպես նաև տեղայնացման գործընթացը հայալեզու ընտրանքի համար, մասնավորապես նկարագրված են հոգեչափողական հատկությունների՝ հուսալիության ու վալիդության ստուգման արդյունքները։ Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել անձի և սոցիալական հոգեբանությամբ զբաղվող հետազոտող մասնագետներին, ինչպես նաև կարող է ծառայել որպես մեթոդական ուղեցույց երիտասարդ մասնագետների և ուսանողների համար՝ իրականացնելու իրենց հետազոտություններում կիրառվող գործիքակազմի տեղայնացման գործընթացը։

Academic Books | Psychology