ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Կազմող և գլխ. խմբագիր՝ Ս. Մուրադյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 114 էջ

ISBN 978-5-8084-2471-5

Ժողովածուում զետեղված են Երվանդ Օտյանի և Լևոն Շանթի 150-ամյա հոբելյաններին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի հոդվածները:

Academic Books | Language and Linguistics